ระบบฐานข้อมูลศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”

DM-HACLC

ระบบฐานข้อมูลศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”

ระบบฐานข้อมูล ศศช. (DM-HACLC) พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” หรือเรียกโดยย่อว่า ศศช. สถานศึกษา กศน.ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร และพื้นที่สูง รวมถึงหมู่เกาะ ใน 14 จังหวัด จำนวน 798 แห่ง และในจำนวนนี้มี ศศช. 282 แห่ง ดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดย ศศช. ทุกแห่ง ดำเนินการจัดการศึกษาให้แก่ชุมชนโดยยึดชุมชนเป็นหลัก กล่าวคือจัดการศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับประชาชนทั้งชุมชน ในพื้นที่ทุรกันดารให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความรู้พื้นฐานเพื่อการดำรงชีวิต โดยยึดหลักการพึ่งตนเอง และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถดำรงชีวิตด้วยความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- รองรับแอนดรอยตั้ง Android 5.1 - Android 11 (ปัจจุบัน)
- รองรับอุปกรณ์ 15,056 เครื่อง