ระบบฐานข้อมูลศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อหมู่บ้าน
ชื่อตำบล
ชื่ออำเภอ
ชื่อจังหวัด

พื้นที่ ศศช.
จำนวน/ไร่
จำนวน/งาน
จำนวน/ตารางวา

พิกัดที่ตั้ง ศศช.
ละติดจุด
ลองติดจุด
พิกัดทางทหาร
ระดับความสูงของน้ำทะเล
วันที่ก่อตั้ง ศศช.
คณะกรรมการ (ศศช.)
ประเภท ศศช.
ศศช.ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่
การแจ้งขอใช้ประโยชน์พื้นที่

การคมนาคม
ระยะทางห่างจากตัวอำเภอ
ใช้เวลาเดินทางจากตัวอำเภอ
ใช้เวลาเดินทางจากตัวอำเภอ
ใช้เวลาเดินทางจากตัวอำเภอในช่วงฤดูฝน
ใช้เวลาเดินทางจากตัวอำเภอในช่วงฤดูฝน
พาหนะในการเดินทาง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
แผนผังบริเวณพื้นที่ของ ศศช.:

ข้อมูลสาธารณูปโภค
แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค
ได้รับการตรวจสอบคุณภาพของน้ำอุปโภคบริโภค
หน่วยงานที่ตรวจสอบ
การเบิกค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคค่าน้ำประปา

ระบบการติดต่อสื่อสาร
ระบบสัญญาณเครือข่าย(Internet)ในพื้นที่
เครือข่าย

ประเภทอาคาร
การก่อสร้างของอาคาร
ขนาดพื้นที่อาคาร/ตารางเมตร
ความมั่นคงของอาคาร

รูปภาพอาคารในศศช.

ที่ ชื่อ ศศช. สื่อการเรียน จำนวน วันที่ได้รับ ชื่อหน่วยงานมอบอุปกรณ์