ระบบฐานข้อมูลศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”

ศศช.บ้านหนองห้า

28 มกราคม พ.ศ. 2645

พระราชดำริให้จัดตั้งพื้นที่แห่งนี้เป็น “โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่”