ระบบฐานข้อมูลศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”

ศศช.บ้านห้วยมะโหนกคี

21 ธันวาคม พ.ศ. 2659

สอนผู่ไม่รู้หนังสือ

ส่งเสริมอาชีพให้คนในชุมชน