ระบบฐานข้อมูลศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”

ศศช.บ้านหนองตาดั้ง

15 มกราคม พ.ศ. 2560

รูปรับพระราชทาน