ระบบฐานข้อมูลศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”

ศศช.บ้านห้วยฮ่อมล่าง

31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาที่บ้านมลาบรี บ้านห้วยฮ่อมพัฒนา ชาวเขาเผ่ามลาบรี ชาวเขาเผ่าม้ง และข้าราชการในพื้นที่ ได้ร่วมรับเสด็จพระองค์ โดยพระองค์ทรงทรงรถ ขึ้นบ้านห้วยฮ่อมด้วยพระองค์เอง  พระองค์ได้มอบของพระราชทานให้กับประชาชน และทรงรับ คนป่วยชาวมลาบรีไว้เป็นคนไข้ในพระองค์