ระบบฐานข้อมูลศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”

ศศช.บ้านพะตี้หม่อโจ

18 ธันวาคม พ.ศ. 2561

1. วิธีแก้ไขปัญหาน้ำไม่พออุปโภคบริโภคต้องทำอย่างไร

2. นักศึกษาทุนพระราชทาน ได้รับทุนการศึกษาแล้วเรียนจบระดับปริญญาตรีหมดแล้ว การปรับเงินเดือนตามวุฒิเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ