ระบบฐานข้อมูลศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”

ประชุมจัดทำฐานข้อมูล ครั้ง 7

16 มีนาคม พ.ศ. 2564 เข้าชม 79 ครั้ง

วันที่ 5 ของทีมงานจัตทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศศูนย์กาเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้หลวง" (ศศช) ครั้งที่ 7 ในการจัดทำระบบสารสนเทศ ศศช. สำนักงาน กศน. (Database System of Mae FahLuang HACLC (DM-HACLC) ณ โรงแรมเดอะแกรนต์จามจุรี รีสอร์ท อำเภอมือง จังหวัดลำพูน