ระบบฐานข้อมูลศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”

ประชุมจัดทำฐานข้อมูล ครั้ง 8

16 มีนาคม พ.ศ. 2564 เข้าชม 57 ครั้ง

11 มีนาคม 2564 ร่วมกับคณะทำงานจัดทำระบบฐานข้อมูลศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" วิเคราะห์ พร้อมออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ในเขตภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 10-17 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมฉัตรคำ โรงแรมเอเซียลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง