ระบบฐานข้อมูลศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”

ธ.ก.ส. ร่วมมือสำนักงาน กปร. ดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบถังน้ำ

15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เข้าชม 1 ครั้ง

ธ.ก.ส. ร่วมมือสำนักงาน กปร. ดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบถังน้ำ ฐานรองรับและรางรินน้ำให้แก่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมด้วยนางสาวเอื้อมพร ศรีภูวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย รับมอบถังเก็บกักน้ำฝนและรางรับน้ำฝน พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่จำเป็น จาก นายอุทัย พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการ ธกส.ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน และ นางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการ กปร. ร่วมเป็นประธานมอบถังกักเก็บน้ำ ปริมาณ 1,000 ลิตร พร้อมฐานรองรับและรางรินน้ำ ให้แก่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” จำนวน 18 แห่ง ในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำจากภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งได้มีน้ำไว้อุปโภคบริโภคและประกอบอาชีพในช่วงฤดูแล้ง ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี